_239x100

Rejstřík ROH KAMZÍKOVÝ 100.000 Kč
Dárcovský účet:
43 - 338 035 0267 / 0100

Lesy České republiky, státní podnik byly založeny dne 1.1.1992 Ministerstvem zemědělství České republiky. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než
1 300 000 milionů hektarů lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a péče o více než 38 tisíc km určených vodních toků a bystřin. Roční těžby se pohybují průměrně kolem 7 000 000 m3 dřeva, což představuje zhruba 72% běžného přírůstu.
Podnik sídlí v Hradci Králové. Základem lesnické strategie podniku je trvale udržitelné hospodaření v lesích založené na maximálním využívání tvořivých sil přírody, které zajistí nepřetržité a vyvážené plnění produkčních funkcí svěřených lesů. Cílem podniku je vytváření stabilních, kvalitních, druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšených lesů.
Společnost také zajišťuje významnou službu pro vlastníky drobných soukromých lesů, a to výkon ze zákona určené funkce odborného lesního hospodáře na jejich majetcích. Jako jediný subjekt v ČR zavedly Lesy ČR vnitřní kvalifikaci pro odborné lesní hospodáře.